Filmik o prawach dziecka – PSP Łubniany

Udział wzięli:
Pola Rybka, Dobrosława Janicka, Julia Poliwoda, Lilianna Fiech, Aleksander Gonsior, Mateusz Idczak i Jakub Jurek (klasa I)
Damir Hulei (klasa II)
Maja Włodarczyk, Blanka Pisula, Marcel Staś i Piotr Kansy- Budzicz (klasa III)
Stanislav Savych (klasa IV)
Jakub Grala, Marlena Grzesik, Paulina Panicz, Yana Kuzyk, Antonina Górka, Michalina Rybka, Adrian Twardawski, Wojciech Flak, Mateusz Poliwoda, Patryk Moj i Kyrylo Oniskevych (klasa V)
oraz panie: Karina Smyrek i Beata Gędźba – Kaczmarek
Filmik zmontowała pani Karina Smyrek

rzecznik

 

Rzecznik Praw Ucznia

 

Beata Gędźba – Kaczmarek

 

 

„DZIECI UCZĄ SIĘ TEGO,
CZEGO DOŚWIADCZAJĄ”

 

Dziecko krytykowane uczy się potępiać.
Dziecko otoczone wrogością uczy się agresji.
Dziecko żyjące w strachu uczy się lękliwości.
Dziecko doświadczające litości uczy się rozczulać się nad sobą.
Dziecko otoczone zazdrością uczy się zawiści.
Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy.
Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie.
Dziecko otoczone wyrozumiałością uczy się cierpliwości.
Dziecko chwalone uczy się wdzięczności.
Dziecko akceptowane uczy się kochać.
Dziecko otoczone aprobatą uczy się lubić siebie.
Dziecko darzone uznaniem uczy się, że dobrze mieć cel.
Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić, uczy się hojności.

Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy i sprawiedliwości.
Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności.
Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się radości życia.
Jeżeli żyjesz w spokoju, twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.
W jakim otoczeniu żyje Twoje dziecko?

Dorothy Law Nolte

PAMIĘTAJ!

Nie jesteś sam!

Nie zamykaj się ze swoim problemem!

Zawsze znajdę dla Ciebie czas!

Możesz liczyć na pomoc i dyskrecję!

Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym

każdy uczeń traktowany był podmiotowo.

Do zadań Rzecznika należy inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

 

 

PRAWA UCZNIA

 

PRAWO DO NAUKI

Oznacza, że po ukończeniu 18 roku życia możesz uczyć się nadal.

 

PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA

Oznacza, że nikogo nie można bezkarnie pozbawiać życia. Bicie, znęcanie się, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne.

 

PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE

Oznacza, że nikomu nie wolno zabrać Cię od rodziców chyba, że

z bardzo ważnych powodów. Gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

 

PRAWO DO INFORMACJI

Oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.

 

PRAWO DO SWOBODY MYŚLI,  SUMIENIA I RELIGII

Oznacza, że gdy jesteś już wystarczająco świadomy, sam decydujesz  o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice mają prawo Tobą kierować.

 

PRAWO DO WYPOWIEDZI

Oznacza, że w ważnych sprawach Ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną wolę.

 

PRAWO DO STOWARZYSZENIA

Oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych. Jeżeli masz 16 lat, sam decydujesz o swojej przynależności.

 

PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji. Nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w Twoje sprawy osobiste i rodzinne.

 

PRAWO DO TOŻSAMOŚCI

Oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie. Mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę, gdybyś miał być adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko.

 

 

 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA

 

 OBOWIĄZEK NAUKI

Oznacza, że do ukończenia 20 roku życia masz obowiązek uczęszczać do szkoły, aktywnie uczestniczyć w lekcjach, zajęciach i życiu szkoły.

 

OBOWIĄZEK TROSKI O BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Oznacza, że musisz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w szkole, unikać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Wykorzystywać czas wolny i przerwy między lekcjami w sposób bezpieczny i przemyślany.

 

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJACH

Oznacza, że musisz zgłaszać wychowawcy, pedagogom trudne lub niebezpieczne sytuacje, np.: wymuszenia, propozycje narkotyków, alkoholu, przypadki molestowania seksualnego, zagrożeń pojawiających się w szkole lub w drodze do szkoły.

 

OBOWIĄZEK TROSKI O WŁASNE ZDROWIE

Oznacza, że musisz dbać o higienę osobistą, czystość, ład i porządek w szkole.

 

OBOWIĄZEK TOLERANCJI

Oznacza, że musisz być tolerancyjny wobec wszystkich, którzy myślą inaczej, mają inne poglądy, przekonania religijne, wygląd.

 

OBOWIĄZEK OKAZYWANIA SZACUNKU WOBEC INNYCH

Oznacza, że musisz szanować innych ludzi, dorosłych i swoich rówieśników. Nie możesz stosować wobec kogokolwiek przemocy, poniżania drugiego człowieka, nie możesz wyśmiewać innych i obrażać ich, masz obowiązek bronić słabszych.

 

OBOWIĄZEK TROSKI O KULTURĘ SŁOWA

Oznacza, że musisz swoje opinie, poglądy, oceny i sądy wyrażać w sposób kulturalny, bez użycia wulgaryzmów, nie obrażając nikogo.

 

OBOWIĄZEK DOCHOWANIA TAJEMNICY

Oznacza, że musisz zachować w tajemnicy informacje, które przypadkowo trafiły do Ciebie i których nie powinieneś rozpowszechniać.