Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach im. Powstańców Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: psplubniany.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część zasobów na stronie – dotyczy to przede wszystkim zdjęć oraz plików .pdf – może nie posiadać dodatkowych etykiet (atrybut „alt”) z opisami i może nie być dostępna cyfrowo. Dotyczy to przede wszystkim materiałów archiwalnych.

Na stronie internetowej mogą być osadzone filmy, które bezpośrednio znajdują się w serwisach pośrednik (takich jak YouTube). Filmy te mogą nie posiadać napisów dla osób głuchych.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną dostępność serwisu psplubniany.pl. W tym celu wdrożyliśmy narzędzia, dzięki którym użytkownik może zarządzać dodatkowymi ustawieniami, poprawiającymi dostępność serwisu. Funkcjonalność ta dostępna jest na każdej podstronie. W celu jej uruchomienia należy kliknąć w białą ikonę na niebieskim tle, przedstawiającej osobę niepełnosprawną. Narzędzia te pozwalają m.in. zmniejszać i powiększać tekst, wyświetlać stronę w postaci negatywu, podkreślić linki na stronie oraz przejść bezpośrednio do niniejszego działu, dotyczącego dostępności. Strona posiada także funkcję czytania tekstu, w celu jej uruchomienia należy:
– kliknąć w niebieską ikonkę głośnika w lewym, dolnym rogu strony,
– zaznaczyć tekst, który chcemy, by został przeczytany,
– kliknąć guzik „Czytaj”.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 6.09.2022 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 7.02.2024 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się poniżej w dziale „Dane teleadresowe podmiotu publicznego”.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2014 r.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 6.09.2022 r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-024 Łubniany, ul. Opolska 51
Tel.: +48 77 4215 009

E-mail: psp.lubniany@lubniany.pl
Strona internetowa: www.psplubniany.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Na dzień dzisiejszy budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach im. Powstańców Śląskich pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed wejściem głównym do placówki zamontowany jest dzwonek w celu wezwania osoby do pomocy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza migowego.