AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Szczegółowe informacje wraz z potrzebnymi dokumentami do pobrania i złożenia w Urzędzie Gminy pojawią się dzisiaj (tj. 28.10.2021 r.) na stronie główniej Urzędu Gminy.

 

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W związku z powyższym Gmina Łubniany zbiera oświadczenia od mieszkańców, którzy  kwalifikują się do wsparcia i chcieliby uczestniczyć w Programie.

 

Kto może skorzystać ze wsparcia?

– dzieci uczące się oraz uczniowie szkół średnich, którzy mieszkają na terenie gminy Łubniany, spełniający łącznie następujące warunki:

 • Uczeń / uczennica zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
 • Uczeń / uczennica jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej funkcjonowaniem państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;
 • Uczeń / uczennica nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

UWAGA!!! Dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów „Zdalna Szkoła” / „Zdalna Szkoła +”, ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt.

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób
  z niepełnosprawnościami;

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 

 1. W przypadku uczniów niepełnoletnich:
 1. formularz zgłoszeniowy (wymóg obowiązkowy);
 2. oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wymóg obowiązkowy)
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) (wymóg obowiązkowy)
 4. w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w danym PPGR (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ERP-7), wskazane jest dołączyć go do składanego oświadczenia (wymóg nieobowiązkowy)
 1. W przypadku pełnoletniego ucznia szkoły średniej:
 1. formularz zgłoszeniowy (wymóg obowiązkowy);
 2. oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (wymóg obowiązkowy);
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) (wymóg obowiązkowy)
 4. w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w danym PPGR (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ERP-7), wskazane jest dołączyć go do składanego oświadczenia (wymóg nieobowiązkowy);

Dokumenty należy składać do dnia 03 listopada 2021r. do godziny 14:00 :

 • w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, Łubniany, w SEKRETARIACIE (pokój nr. 18);
 • lub wysłać scan podpisanych dokumentów e-mailem na adres ug@lubniany.pl
  (w przypadku otrzymania przez Gminę Łubniany grantu osoby składające wniosek będą zobowiązane dostarczyć do Urzędu Gminy Łubniany wersję papierową dokumentów).

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy/na wskazany adres poczty elektronicznej. Złożone dokumenty zostaną zweryfikowane przez pracowników Urzędu Gminy pod kątem poprawności.W przypadku pytań,  informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Łubnianach, tel.: 77 427 05 97, 77 427 05 33.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i otrzymaniem sprzętu.

Powyższe będzie uzależnione od:

 • wyniku weryfikacji złożonych dokumentów;
 • wyniku naboru i wysokości dofinansowania otrzymanego przez Gminę Łubniany w konkursie grantowym Cyfrowa – Gmina – Wsparcie dla rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Więcej informacji na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Plik zawierający pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania opublikowany przez Ministerstwo: FAQ_-_Granty_PPGR_1510 (3).pdf