Zespół nauczycielski do spraw sportu i rekreacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów opracował projekty edukacyjne. Główna ideą było zachęcanie uczniów kl. I-VI szkoły podstawowej do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienia atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. Projekt pod nazwą „Organizacja wyjazdów na lodowisko z nauką jazdy na łyżwach” organizowany był od 27 lutego do 27 marca 2015r.

                               PROJEKT EDUKACYJNY

 

ODBIORCA:    PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

 1. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

 

FORMA EDUKACYJNA: Projekt edukacyjny realizowany wspólnie z PSP Brynicą

 

TEMAT: Organizacja wyjazdów na lodowisko z nauką jazdy na łyżwach

 

KOORDYNATORZY PROJEKTU : Dariusz Palt, Jolanta Jamińska, Wiesława Palt,
Agnieszka Kumiec

 

 1. Streszczenie projektu.

 

Główną ideą projektu jest zachęcanie uczniów kl. I-VI szkoły podstawowej do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienia atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców szkoła chce zorganizować naukę jazdy na łyżwach, która jest traktowana jako jedna z podstawowych umiejętności. Zgodnie z podstawą programową wychowania fizycznego będą realizowane zadania w zakresie:

 

Kl. Temat Postawy Umiejętności ruchowe Wiadomości
I-III 1.Ulubione zabawy zimowe

 

 

 

 

2.Bezpieczne zabawy zimowe

 

 

 

3.Ferie tuż , tuż Bezpieczeństwo i higiena   w czasie zabaw zimowych na śniegu i lodzie

4.Współpraca i współdziałanie w czasie zabaw na lodzie

 

5. Zabawy na lodzie przygotowanie do nauki jazdy na łyżwach

 

 

 

 

 

6. Ćwiczenia wprowadzające do łyżwiarstwa

Wzajemna pomoc w wykonaniu ćwiczenia

 

Samoochrona podczas zajęć na lodowisku

 

Samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących stroju w czasie zajęć zimowych

Dostosowanie swoich działań do możliwości innych

-Zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu i lodzie

Wprowadzenie do łyżwiarstwa

Chodzenie po lodzie, poślizgi podania i podnoszenia się ,chód na łyżwach po lodzie, postawa, odbicia krawędzią wewnętrzną łyżwy odbijającej aż do pełnego wyprostu nogi, poślizg na łyżwie podporowej z jednokrotnym odbiciem

Zasady bezpieczeństwa i higieny w czasie zajęć na lodzie

 

Zasady bezpiecznego wyboru miejsca do zabawy na lodzie

-Zasady odpowiedniego doboru stroju do warunków atmosferycznych i rodzaju zajęć.

-Przepisy i zasady wybranych gier na lodzie.

-Zasady hartowania organizmu.

IV-VI Na lodowisku

– długie poślizgi z odbiciem jedno nóż

Naprzemianstronne odbicie

 

Gry i zabawy na lodowisku

-Hartowanie organizmu

-Dostosowanie ubioru do rodzaju zajęć

Współdziałanie w grupach w celu bezpiecznego wykonania   zadania

Bezpieczeństwo własnej i innych współćwiczących w czasie zajęć na lodowisku

-Wybór bezpiecznego miejsca zabaw zimowych na lodzie

– Zabawy i gry na lodzie

– Jazda na łyżwach na wprost

-Zmiana Kierunku jazdy

-Wykorzystanie poznanych elementów łyżwiarstwa do organizowania zabaw dla siebie i rówieśników.

-Bezpieczeństwo w czasie zabaw na lodzie

-Zachowanie się w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia

-Wartość zabaw zimowych na łyżwach dla kształtowania ogólnej sprawności i hartowania organizmu

Formy rekreacji zimą indywidualnie i z rówieśnikami

Poprzez jazdę na łyżwach podnosimy wydolność

i sprawność   wszystkich układów anatomicznych człowieka . Nasi uczniowie, ze względu

na trudności techniczno-organizacyjne mają mniejszy dostęp do zajęć na lodowisku

Jest to możliwe przy realizacji tego projektu, aby jak najliczniej mobilizować i wdrażać dzieci

do nauki jazdy na lodowisku, oraz rozbudzić zainteresowanie sportami zimowymi.

 

 1. Uczestnikami projektu będą chętni uczniowie kl. I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej

w Łubnianach – grupa 30 osób oraz grupa uczniów z PSP Brynica

 

 1. Czas trwania projektu:

 

Rozpoczęcie projektu – luty 2015 – marzec 2015

 

 1. Na jakie lokalne potrzeby projektu odpowiada.

 

Po obserwacji lokalnego środowiska i po rozmowach z uczniami i rodzicami, zauważyliśmy,

że mała liczba uczniów korzysta z lodowiska – nauka jazdy na łyżwach

 

 1. Cel projektu:

 

– zdobycie podstawowych umiejętności jazdy na łyżwach

– zapewnienie dzieciom bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu

– nabycie umiejętności zdrowej rywalizacji

– zdobycie wiedzy uczestników programu na temat zasad bezpiecznego zachowania się na

lodowisku

– zmniejszenie dysproporcji pomiędzy dziećmi wiejskimi a dziećmi z miasta

– wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie zdobywania nowych umiejętności.

– wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia i zależności pomiędzy rozwojem fizycznym,

psychicznym i intelektualnym .

– wdrażanie do stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć

– kształcenie nawyków higienicznych i prozdrowotnych

– poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej

 

 1. Opis grupy odbiorców:

 

Odbiorcy projektu to uczniowie w wieku 7 do 12 lat.

 

 1. Trwałość i rezultaty projektu:

 

Organizacja nauki jazdy na łyżwach bezpośrednio wpłynie na zdobycie nowych

umiejętności, a przez to na wzmocnienie integracji społecznej. Program realizowanych zajęć

zapewni dzieciom bezpieczne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, wpłynie na właściwe

kształtowanie postaw i nawyków. Pozwoli uczestnikom na wyrównywanie szans edukacyjnych

i zmniejszenie dysproporcji pomiędzy nimi a dziećmi z miasta. Wszystko to wzmocni poczucie

lokalnej tożsamości. Dzięki zaangażowaniu w realizację projektu uczestnicy przekonują się,

że wiele zależy od nich samych, wzmocni wiarę we własne siły co w konsekwencji poprawia

ich sytuację w szkole, a przyszłości na rynku pracy.

 

 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia:

 

– Wie, gdzie można bezpiecznie bawić się na lodzie

– Chętnie uczestniczy w zabawach zimowych na świeżym powietrzu, zachęca innych do wspólnej

Zabawy.

– Podejmuje odważnie kolejne próby, mimo początkowych niepowodzeń.

 

Harmonogram działań

Lp. Działanie Termin Formy i metody pracy

 

1. Pozyskiwanie funduszy na wynajem autokaru wrzesień – listopad 2014r. Rozmowa, przedstawienie propozycji projektu
p. K. Baldemu Wójtowi Gminy Łubniany
2. Ogłoszenie projektu wśród uczniów oraz rodziców listopad – grudzień 2014r. Deklaracje dla rodziców oraz uczniów

 

3. Zebranie chętnych osób

 

 

09.02.2015 Lista osób

 

4. Zapoznanie z regulaminem wyjazdu na lodowisko

 

Luty 2015 Regulamin
5. Planowane wyjazdy na lodowisko 27 luty 2015

06,13,20,27 marca 2015r.

Zbiórka w szkole, przejazd do Opola
nauka jazdy na łyżwach
6. Podsumowanie działań projektu 27 marca 2015r. Apel, wręczenie dyplomów

 

 

 

Cele projektu zostały osiągnięte. Uczestnicy przekonali się, że wiele zależy od nich samych co wpłynęło na wzmocnienie wiary we własne siły. Ze względu na duże zainteresowanie wśród uczniów i rodziców kontynuacja projektu będzie w następnym roku szkolnym.

Kolejnym projektem były „Ferie zimowe na sportowo”, organizowanym od 19 stycznia do 23 stycznia 2015r. dla chętnych uczniów. Celem zajęć było zorganizowanie bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku nastawionego na ruch. Uczniowie rozwijali i doskonalili elementy techniczne i tematyczne z mini piłki siatkowej oraz ”Małego Olimpijczyka” czyli gier i zabaw ruchowych w rożnych konkurencjach. Uczestnicy mieli szanse na wyksztalcenie nawyku stałego uprawiania sportu, rywalizacji zgodnie z zasadami fair play. Zajęcia te wpłynęły na prawidłowy rozwój fizyczny i poprawę zdrowia uczniów. Nabyte w czasie zajęć umiejętności i nawyki powinny przyczynić się do aktywnego i bezpiecznego uprawiania różnych dyscyplin sportowych w przyszłości. Cele zajęć zostały osiągnięte a w szczególności pozwoliły zrozumieć zależność zdrowia od aktywności ruchowej i stosowania tej wiedzy w praktyce. Na zakończenie wypoczynku odbył się wyjazd do Parku Wodnego do Tarnowskich Gór. W zajęciach uczestniczyło 50 uczniów.

Kolejny projekt edukacyjny pod nazwa „Organizacja wyjazdów na basen z nauka pływania” realizowany był od lutego 2015r. do maja 2015r

.

                               PROJEKT EDUKACYJNY

 

ODBIORCA:    PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

 1. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

 

FORMA EDUKACYJNA: Projekt edukacyjny realizowany wspólnie z PSP Brynica

 

TEMAT: Organizacja wyjazdów na basen z nauką pływania

 

KOORDYNATORZY PROJEKTU : Dariusz Palt, Jolanta Jamińska, Wiesława Palt,
Agnieszka Kumiec

 

 1. Streszczenie projektu.

 

Od wielu lat w naszej szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla kl. I-VI, które cieszą

się dużą popularnością. Uczniowie przygotowują się do zawodów sportowych, w których

osiągają czołowe miejsca na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.

Oprócz tych zajęć jest prowadzona gimnastyka korekcyjna wad postawy. Wychodząc naprzeciw

oczekiwaniom rodziców szkoła chce zorganizować naukę pływania, która traktowana jest jako

jedyna z podstawowych umiejętności. Poprzez pływanie podnosimy wydolność i sprawność

wszystkich układów anatomicznych człowieka. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to jedne z

najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korekcji wad postawy. Nasi uczniowie, ze względu

na trudności techniczno-organizacyjne mają mniejszy dostęp do zajęć na krytych pływalniach.

Jest to możliwe przy realizacji tego projektu, aby jak najliczniej mobilizować i wdrażać dzieci

do nauki pływania.

 

 1. Uczestnikami projektu będą chętni uczniowie kl. I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej

w Łubnianach – grupa 30 osób.

 

 1. Czas trwania projektu:

 

Rozpoczęcie projektu – luty 2015 r. – maj 2015r.

 

 1. Na jakie lokalne potrzeby projektu odpowiada.

 

Po obserwacji lokalnego środowiska i po rozmowach z uczniami i rodzicami, zauważyliśmy,

że mała liczba uczniów korzysta z pływalni – nauki pływania.

 

 1. Cel projektu:

 

– zdobycie podstawowych umiejętności pływania

– zapewnienie dzieciom bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu

– nabycie umiejętności zdrowej rywalizacji

– zdobycie wiedzy uczestników programu na temat zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą

– zmniejszenie dysproporcji pomiędzy dziećmi wiejskimi a dziećmi z miasta

– wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie zdobywania nowych umiejętności.

– wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia i zależności pomiędzy rozwojem fizycznym,

psychicznym i intelektualnym .

 

 1. Opis grupy odbiorców:

 

Odbiorcy projektu to uczniowie w wieku 7 do 12 lat.

 

 1. Trwałość i rezultaty projektu:

 

Organizacja nauki i doskonalenie pływania bezpośrednio wpłynie na zdobycie nowych

umiejętności, a przez to na wzmocnienie integracji społecznej. Program realizowanych zajęć

zapewni dzieciom bezpieczne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, wpłynie na właściwe

kształtowanie postaw i nawyków. Pozwoli uczestnikom na wyrównywanie szans edukacyjnych

i zmniejszenie dysproporcji pomiędzy nimi a dziećmi z miasta. Wszystko to wzmocni poczucie

lokalnej tożsamości. Dzięki zaangażowaniu w realizację projektu uczestnicy przekonują się,

że wiele zależy od nich samych, wzmocni wiarę we własne siły co w konsekwencji poprawia

ich sytuację w szkole, a przyszłości na rynku pracy.

 

Harmonogram działań

 

Lp. Działanie Termin Formy i metody pracy

 

1. Pozyskiwanie funduszy na wynajem autokaru wrzesień – grudzień 2014r. Rozmowa, przedstawienie propozycji projektu
p. K. Baldemu Wójtowi Gminy Łubniany
2. Ogłoszenie projektu wśród uczniów oraz rodziców grudzień 2014-styczeń 2015 Deklaracje dla rodziców oraz uczniów

 

3. Zebranie chętnych osób

 

 

12.01.2015r. Lista osób

 

4. Zapoznanie z regulaminem wyjazdu na basen

 

07.01-04.02.2015r. Regulamin
5. Planowane wyjazdy na basen 11,18,25 luty 2015

04,11,18,25 marzec 2015r.

15,22,29 kwiecień 2015r.

06,13,20 maj 2015r.

Zbiórka w szkole, przejazd do Opola
nauka pływania,
powrót do szkoły
6. Podsumowanie działań projektu 20 maja 2015r. Apel, wręczenie dyplomów

 

Na zakończenie projektu, każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa oraz zasady wypoczynku nad wodą w okresie wakacji letnich.

Ze względu na duże zainteresowanie, realizacja projektu będzie kontynuowanie w następnym roku szkolnym.