Komunikat Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach

z dnia  1 lutego 2022 r.

o liczbie wolnych miejsc w szkole w roku szkolnym 2022/2023

podstawa prawna:

Na podstawie art. 154 ust. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082), Zarządzenie Wójta Gminy Łubniany nr 10/2022 z dnia 21 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany, Uchwałę Nr XXVI/175/17  Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017r w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym  jest Gmina Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach  informuje,      że nabór do klasy I w roku szkolnym 2022/23 będzie prowadzony na wolne miejsca w  terminie             14 lutego – 4 marca 2022 r.

       Termin postępowania uzupełniającego:

  od 04 – 13 maja 2022r.

 

Liczba wolnych miejsc wynosi:

Klasa  I  –   25 miejsc

 

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:
 • dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat,
 • dzieci 6-letnie na wniosek rodziców pod warunkiem:
  a) korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub
  b) posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

 

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
 • z urzędu – dzieci 6, jak i 7 letnie, zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;
 • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci spoza obwodu) , które można pobrać ze strony internetowej szkoły psplubniany.pl lub bezpośrednio w placówce od dnia 14 lutego 2022r.

 

 1. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

 

 1. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby  placówek, rodzic  określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

 

 1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 

 1. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole i gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr  XXVI/175/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27.02.2017r w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

  Kryteria  określone w  Uchwale nr XXVI/175/17  Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017r Punkty
1. W danej szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało rodzeństwo dziecka 5
 2. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły lub dana szkoła znajduje się na trasie dojazdu  rodzica/opiekuna prawnego do pracy. 3
 3. W obwodzie danej szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 2

 

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba zdobytych punktów od 2 do 10.

 

 1. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 28 marca 2022r poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Publikacja wyników naboru postępowania uzupełniającego odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 9 czerwca 2022r poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 29 marca do 7 kwietnia 2022r.

 

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata w wyniku naboru postępowania uzupełniającego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 10 do 21 czerwca 2022r.

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych dnia 8 kwietnia 2022r.

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości w wyniku naboru postępowania uzupełniającego listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych dnia 22 czerwca 2022r.

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia lub wniosku
  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 1. Do wniosku załącza się:
 • Zaświadczenie o miejscu pracy rodzica lub oświadczenie
 • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka lub oświadczenie
 • Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych.
 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 17 składa się w oryginale, lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Łubniany 01.02.2022r

 Dyrektor szkoły

                                      Wiesława Palt

Załączniki:

1. Zgłoszenie dziecka do I klasy

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I

3. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

4.  Potwierdzenie woli zapisu dziecka

5. WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

6. Rodzice ochrona danych

7. Rekrutacja oświadczenia

8. Wyrażenie życzenia nauki religii