AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 organizacja zakończenia roku szkolnego uwzględnia wszelkie zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego m.in.:

 

 1. Na zakończenie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną .
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść na zakończenia roku szkolnego, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun ucz. kl. I – VII nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos, uczniowie wchodzą na szkoły pojedynczo na znak pracownika obsługi z zachowaniem bezpiecznej odległości;
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową).
 6. Zakończenie kl. VIII odbywa się w obecności rodziców 1rodzic +1 uczeń
 7. Uczniowie przychodzą do szkoły o określonej godzinie :tabela z godzinami wejśćPrzy wejściu uczniów do szkoły:
 • pomiar temperatury
 • zdezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji
 • wejście do Sali gimnastycznej i zajęcie wyznaczonego miejsca z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • dezynfekcja pomieszczeń w godz: 50-9.05;   10.05-10.408.Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 1. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą gimnastyczną przed rozpoczęciem zakończenia roku szkolnego oraz po jego zakończeniu.
 2. Po zakończeniu roku szkolnego należy opuścić szkołę pojedynczo z zachowaniem co najmniej 1,5- metrowego odstępu i nie gromadzić się przed nią, a wrażeniami po zakończeniu dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
 3. W trakcie zakończenia roku szkolnego w szkole obowiązuje Procedura bezpieczeństwa
  i postępowania w trakcie kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół oraz ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19.
 4. Jeżeli uczeń, pracownik szkoły lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.
 5. Dyrektor szkoły podejmuję decyzję o odizolowaniu takiej osoby w odrębnym pomieszczeniu
  i wdraża procedury awaryjne.
 6. Obowiązuje przerwa 15-minutowa pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami w celu dokonania dezynfekcji.
 7. Na prośbę rodziców w zakończeniu roku szkolnego może uczestniczyć jeden fotograf, którego wybiorą poszczególne grupy.

 

   Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Wiesława Palt