AktualnościLogo PSP w Łubnianach

ORGANIZACJA  POWROTU UCZNIÓW KL. I – III STACJONARNIE ORAZ KL. IV -VIII DO SZKOŁY  W SYSTEMIE HYBRYDOWYM  W ROKU  SZKOLNYM  2020 / 2021 W  PUBLICZNEJ  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  IM.  POWSTAŃCÓW  ŚLASKICH  W  ŁUBNIANACH

od 15 maja 2021r

 

 

 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 organizacja powrotu uczniów do szkoły uwzględnia zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego:

 1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, rodzic ucznia klasy I, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową).
 4. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos, uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej odległości; dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym, wchodzą i wychodzą wyznaczonymi wejściami i wyjściami, udają się do wyznaczonych sal, po wejściu do sali zajmują miejsce i zdejmują maseczkę. Zasada ta również obowiązuje podczas przebywania we wspólnej przestrzeni( przerwy, apele itp.)
 5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 6. Rodzice pisemnie informują szkołę, że syn/córka choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar, lub łzawienie –nauczyciele muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów „niepokojących”.
 7. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem zajęć oraz wyznaczonymi wejściami.
  a) Uwaga: Przydzielone sale lekcyjne oraz wejścia i wyjścia do i ze szkoły obowiązują poszczególne klasy do odwołania.
  b)
  Wejście i wyjście uczniów na i ze świetlicy w godzinach 6.30-7.30 i 13.00-16.50 wejściem głównym od Orlika.
  nowa tabela wejścia/wyjścia
 8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły (po wejściu do klasy można zdjąć maseczki).
 9. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salami lekcyjnymi przed rozpoczęciem zajęć oraz po  zakończeniu.
 10. Po zakończeniu zajęć należy opuścić szkołę wyznaczonym wyjściem, pojedynczo z zachowaniem co najmniej 1,5- metrowego odstępu i nie gromadzić się przed nią.
 11. Jeżeli uczeń, pracownik szkoły lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.
 12. Dyrektor szkoły podejmuję decyzję o odizolowaniu takiej osoby w odrębnym pomieszczeniu i wdraża procedury awaryjne.

Czas trwania zajęć  i przerw międzylekcyjnych bez zmian:

tabela02

 Nauczanie hybrydowe w kl. IV- VIII

1.Szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym.  W klasach IV-VIII  dokonuje się  podział klas na II grupy. I grupa  przechodzi na system zdalny – praca wg procedur dotyczących nauki zdalnej w naszej placówce, II grupa pracuje stacjonarnie.

2.Nauczyciele prowadza zajęci zdalnie za pomocą aplikacji Teams  oraz stacjonarnie .

3.W oddziałach IV-VIII wprowadza się podział klas na grupy pracujących zmianowo:

a) w pierwszym tygodniu po powrocie uczniów do szkoły klasy pracują zgodnie z poniższą tabelką:

 • stacjonarnie w poniedziałek, wtorek, środa kl. IV,VIa,VIb, VIIa,
 • zdalnie w poniedziałek, wtorek, środa kl. V,VIIb, VIII,
 • stacjonarnie w czwartek, piątek  V, VIIb, VIII,
 • zdalnie w czwartek, piątek kl. IV, VIa, VIb, VIIa.

tabela03

b) w drugim tygodniu: – odwrotnie, zgodnie z tabelą:

tabela04

 

 1. Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nauczyciel ma do dyspozycji przygotowane stanowisko pracy w każdej sali lekcyjnej. Oddziały pracujące zdalnie pracują według zasad dotyczących pracy zdalnej.

5.Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego i hybrydowego nauczania, odrabiania zadanych zadań.  W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z nauczaniem zdalnym i hybrydowym uczeń pozostaje w kontakcie z wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi.

 1. Podczas zajęć online należy:
  a) przed każdymi zajęciami – wyłączyć wszystko, co użytkownicy mają włączone na komputerze lub komórce. Zadbać o komfortowe warunki pracy, zwłaszcza ciszę i izolację od pozostałych domowników. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach;
  b) zachowywać się zgodnie z zasadami pracy na lekcji oraz zasadami kultury osobistej, pamiętając, iż podczas lekcji online ekrany zastępują klasę – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj nie wolno odzywać się do siebie wulgarnie, wyśmiewać innych, krytykować, ani obrażać, nie krytykować w komentarzach na profilach społecznościowych po zajęciach, ani w trakcie zajęć;
  c) pamiętać, iż przebiegiem zajęć kieruje nauczyciel. Uczniowie mają wyłączone mikrofony; wyłącznie nauczyciel może udzielać głosu bądź wyciszać;
  d) pamiętać, iż uczniowie mogą zadawać pytania na czacie. W odpowiednim momencie nauczyciel udzieli im głosu;
  e) nie podawać nikomu spoza klasy hasła dostępu do zajęć, co pozwoli zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom lekcji.
  f) pamiętać, iż stanowczo zakazane jest nagrywanie obrazu i głosu podczas lekcji oraz wykonywanie zdjęć, PrintScreenów, a także upublicznianie zajęć. Złamanie tej zasady może spowodować wykluczeniem z lekcji. Dopuszczanie się tych czynów jest sprzeczne z przepisami prawa i może wiązać się z konsekwencjami prawnymi;
  g) w sytuacjach, gdy ktoś z uczestników zauważy coś niepokojącego – należy niezwłocznie poinformować o tym nauczyciela prowadzącego lekcję.
 2. Do piątku tj.14 maja 2021r proszę dokonać telefonicznie 774215009 zapisów uczniów  z kl. IV-VIII na obiady.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Wiesława Palt