AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Szanowni Rodzice,

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać w formie:

 • skanów ,
 • fotografii,
 • informacji mailowej,
 • korespondencji na epułap,
 • papierowej (tradycyjnej).

Dokumenty rekrutacyjne proszę dostarczać:

 • na adres mailowy szkoły psp.lubniany@lubniany.pl( skany , fotografie)
 • na skrzynkę epułap (skany, fotografie)
 • do zewnętrznej szkolnej  skrzynki pocztowej w godzinach pracy szkoły tj. od 700 – 1600 (papierowa dokumentacja)
 • do szkoły za pośrednictwem pracownika obsługi placówki.

Zalecamy zachowanie ostrożności i wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas wysyłania wiadomości zawierających dane osobowe a zwłaszcza dane wrażliwe.  Rekomendujemy wysyłanie wiadomości w formie zaszyfrowanej.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej oraz zorganizowania stacjonarnie Dni Otwartych Szkoły.

Jeżeli w dalszym ciągu będą czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty istnieje możliwość zorganizowania spotkanie online o czym wcześniej poinformuję.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, zasad i terminów znajdują się w zakładce Rodzice- Rekrutacja 2021/2022.

W przypadku pytań proszę  kontaktować się z  dyrektorem szkoły pod numerem 774215009   w godzinach od 9.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku.

 

                                                                                         Z poważaniem

                                                                                         dyrektor szkoły

                                                                                          Wiesława Palt

Komunikat Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach

z dnia  12 lutego 2021 r.

o liczbie wolnych miejsc w szkole w roku szkolnym 2021/2022

podstawa prawna:

 

Na podstawie art. 154 ust. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910), Zarządzenia Wójta Gminy Łubniany nr 14/2021 z dnia 26.01.2021r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany, Uchwały Nr XXVI/175/17  Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017r w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym  jest Gmina Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach  informuje,      że nabór do klasy I w roku szkolnym 2021/22 będzie prowadzony na wolne miejsca w  terminie             15 lutego – 6 marca 2021 r.

 

Liczba wolnych miejsc wynosi:

Klasa  I  –   25 miejsc

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:
 • 1. dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat,
 • 2. dzieci 6-letnie na wniosek rodziców pod warunkiem:
  a) korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub
  b) posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

 

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
 • 1. z urzędu – dzieci 6, jak i 7 letnie, zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;
 • 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci spoza obwodu) , które można pobrać ze strony internetowej szkoły psplubniany.pl lub bezpośrednio w placówce od dnia 15 lutego 2021r.

 

 1. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

 

 1. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby  placówek, rodzic  określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

 

 1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 

 1. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole i gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr  XIII/92/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 27.02.2017r w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

  Kryteria  określone w  Uchwale nr XXVI/175/17  Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017r Punkty
1. W danej szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało rodzeństwo dziecka 5
 2. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły lub dana szkoła znajduje się na trasie dojazdu  rodzica/opiekuna prawnego do pracy. 3
 3. W obwodzie danej szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 2

 

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba zdobytych punktów od 2 do 10.

 

 1. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 29 maja 2021r poprzez zamieszczenie  list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.

 

 1.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia lub wniosku
  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 1. Do wniosku załącza się:
 • Zaświadczenie o miejscu pracy rodzica lub oświadczenie
 • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka lub oświadczenie
 • Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych.
 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 11 składa się w oryginale, lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Łubniany 12.02.2021r

                                               Dyrektor szkoły

                                                                                                                  Wiesława Palt

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicy

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły

Oświadczenia

Rodzice – ochrona danych

Wniosek o objęcie ucznia nauką Mniejszości Narodowych

Wniosek o przyjęcie dziecka z poza obwodu szkoły

Wyrażenie życzenia nauki religii

Zgłoszenie dziecka do klasy I