AktualnościLogo PSP w Łubnianach

Szanowni  Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

zgodnie z decyzją władz rządowych od dnia 18 stycznia 2021 r.  zostają wznowione zajęcia , które będą odbywać się w następującej formie:

Klasy 1 – 3

 • wszystkie zajęcia, w tym zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywają się
  – w formie stacjonarnej,
 • uczniowie przychodzą na zajęcia lekcyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć zamieszczonym w dzienniku elektronicznym,
 • uczniowie, którzy dotąd korzystali ze stołówki będą mieli nadal możliwość korzystania z obiadów,
 • do piątku tj. 15.01.2021r proszę dokonać telefonicznie 774215009  zapisów uczniów na obiady.

 

Klasy 4 – 8

 • zajęcia odbywają się w formie zdalnej,
 • uczniowie przebywają w domu,
 • realizują zajęcia zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem Microsoft Teams,
 • zajęcia indywidualne z pomocy psychologiczno – pedagogicznej logopedyczne, z psychologiem, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne  mogą odbywać się  stacjonarnie, zgodnie z planem zajęć, w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia,
 • zajęcia grupowe z pomocy psychologiczno – pedagogicznej tj. logopedyczne, z psychologiem, korekcyjno – kompensacyjne, dla dyslektyków, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i z matematyki , odbywają się zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem Microsoft Teams,
 • uczniowie, którzy dotąd korzystali ze stołówki na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych nie będą mieli możliwości korzystania z obiadów.

 

Bez zmian działa sekretariat, świetlica szkolna, stołówka, biblioteka a także pedagog, psycholog i logopeda.

Rodzice utrzymują stały kontakt z wychowawcami klas przez e – dziennik, WhatsApp, Messenger, email lub telefonicznie w godzinach pracy nauczycieli.

 

 

 

Czas trwania zajęć  i przerw międzylekcyjnych bez zmian:

Tabela Czas trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 organizacja wznowienia zajęć dla uczniów kl.I-III uwzględnia zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego:

 

 1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, , nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 4. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos, uczniowie wchodzą na szkoły pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej odległości; dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym, wchodzą i wychodzą wyznaczonymi wejściami i wyjściami, udają się do wyznaczonych sal, po wejściu do sali zajmują miejsce i zdejmują maseczkę. Zasada ta również obowiązuje podczas przebywania we wspólnej przestrzeni( przerwy, apele itp.)
 5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 6. Rodzice pisemnie informują szkołę, że syn/córka choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar, lub łzawienie –nauczyciele muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów „niepokojących”.
 7. Uczniowie przychodzą do szkoły o zgodnie z planem:
  a) uczniowie klasy I wchodzą do szkoły głównym wejściem, udając się bezpośrednio na górny korytarz pod salę nr 6.
  b) uczniowie klas II wchodzą do szkoły wejściem pod arkadami, udając się bezpośrednio na górny korytarz pod salę nr 4.
  c) uczniowie klas III wchodzą do szkoły wejściami od sali gimnastycznej, udając się bezpośrednio na górny korytarz pod salę nr 5,
  d) uczniowie uczęszczający na świetlicę wchodzą głównym wejściem w godz. 6.30-7.30,
  e)
  Uwaga:  Przydzielone sale lekcyjne oraz wejścia i wyjścia do i ze szkoły obowiązują poszczególne klasy do odwołania.
  f) Bardzo proszę o przestrzegania godzin  podanych niżej.

  Tabela godziny wejść i wyjść
 8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły (po wejściu do klasy można zdjąć maseczki/przyłbice ).
 9. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salami lekcyjnymi przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.
 10. Po zakończeniu zajęć należy opuścić szkołę wyznaczonym wyjściem, pojedynczo z zachowaniem co najmniej 1,5- metrowego odstępu i nie gromadzić się przed nią.
 11. Jeżeli uczeń, pracownik szkoły lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.
 12. Dyrektor szkoły podejmuję decyzję o odizolowaniu takiej osoby w odrębnym pomieszczeniu i wdraża procedury awaryjne.
 13. Proszę o zapoznanie się z procedurami szczegółowymi od 1-18 obowiązującymi w PSP w Łubnianach.

  Z poważaniem

  Wiesława Palt

  Dyrektor szkoły

Załącznik:

Procedury szczegółowe [pobierz]