AktualnościLogo PSP w Łubnianach

ORGANIZACJA  ROZPOCZĘCIA  ROKU  SZKOLNEGO  2020 / 2021

W  PUBLICZNEJ  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  IM.  POWSTAŃCÓW  ŚLASKICH  W  ŁUBNIANACH

01.09.2020r.

 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 organizacja rozpoczęcia  roku szkolnego uwzględnia zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego:

 

 1. Na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, rodzic ucznia klasy I, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść na rozpoczęcie roku szkolnego, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 4. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos, uczniowie wchodzą na szkoły pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej odległości; dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym.
 5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 6. Rodzice pisemnie informują szkołę, że syn/córka choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar, lub łzawienie –nauczyciele muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów „niepokojących”.
 7. Uczniowie przychodzą do szkoły o określonej godzinie:
  a) uczniowie klasy I wchodzą do szkoły o godzinie 9.00 wyznaczonym wejściem – głównym wejściem,
  udając się bezpośrednio do sali gimnastycznej na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 oraz na spotkanie z wychowawcą.
 • z uczniem może być rodzic/prawny opiekun – zasada 1 uczeń 1 rodzic,
 • rodzice uczniów kl. I dostarczają „Tyty” ( rogi obfitości ) do szkoły dnia 31.08.2020r podpisane, zabezpieczone folią – zgodnie z reżimem sanitarnym,
 • na życzenie rodziców może być fotograf zaproszony przez zainteresowanych.
  b) uczniowie klas II – VIII wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami o godzinie 10.00, udając się bezpośrednio do wyznaczonych klas na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 oraz spotkanie z wychowawcą.

Uwaga:  Przydzielone sale lekcyjne oraz wejścia i wyjścia do i ze szkoły obowiązują poszczególne klasy do odwołania.

tabela-godziny-wejscia

8.Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły (po wejściu do klasy można zdjąć maseczki/przyłbice ).

9. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salami lekcyjnymi przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz po jego zakończeniu.

10. Po zakończeniu rozpoczęcia roku szkolnego należy opuścić szkołę wyznaczonym wyjściem, pojedynczo z zachowaniem co najmniej 1,5- metrowego odstępu i nie gromadzić się przed nią.
11. Jeżeli uczeń, pracownik szkoły lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.
12. Dyrektor szkoły podejmuję decyzję o odizolowaniu takiej osoby w odrębnym pomieszczeniu
i wdraża procedury awaryjne.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Wiesława Palt