ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Logo PSP w Łubnianach

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 organizacja zakończenia roku szkolnego uwzględnia wszelkie zalecenia dotyczące reżimu sanitarnego m.in.:

 

 1. Na zakończenie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść na zakończenia roku szkolnego , jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 5. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos, uczniowie wchodzą na szkoły pojedynczo na znak pracownika obsługi z zachowaniem bezpiecznej odległości;
 6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 7. Rodzice pisemnie informują szkołę, że syn/córka choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar, lub łzawienie –nauczyciele muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów „niepokojących” .
 8. Uczniowie przychodzą do szkoły o określonej godzinie :

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEG1-2

 

Przy wejściu uczniów do szkoły:

 • odebranie oświadczenia od rodziców
 • pomiar temperatury
 • zdezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji
 • wejście do Sali gimnastycznej i zajęcie wyznaczonego miejsca z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • dezynfekcja pomieszczeń w godz: 8.50-9.05;   10.05-10.20;    11.20-11.35

9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

10. Sporządzony plan sali gimnastycznej dodatkowo wskazuje odstępy zapewnione pomiędzy uczniami.

11. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą gimnastyczną przed rozpoczęciem zakończenia roku szkolnego oraz po jego zakończeniu.

12. Po zakończeniu roku szkolnego należy opuścić szkołę pojedynczo z zachowaniem co najmniej 1,5- metrowego odstępu i nie gromadzić się przed nią, a wrażeniami po zakończeniu dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.

13. W trakcie zakończenia roku szkolnego w szkole obowiązuje Procedura bezpieczeństwa
i postępowania w trakcie kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół oraz ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19.

14. Jeżeli uczeń, pracownik szkoły lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.

15. Dyrektor szkoły podejmuję decyzję o odizolowaniu takiej osoby w odrębnym pomieszczeniu
i wdraża procedury awaryjne.

16. Obowiązuje przerwa 15-minutowa pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami w celu dokonania dezynfekcji.

17. Na prośbę rodziców w zakończeniu roku szkolnego może uczestniczyć jeden fotograf, którego wybiorą poszczególne grupy. O tym fakcie należ telefonicznie do dnia 25.06.2020r  powiadomić dyrektora szkoły.

   Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Wiesława Palt

 

Załączniki:

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE RODZICA

Skip to content