AktualnościLogo PSP w Łubnianach

                       

 

               Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Śląskich w sprawie egzaminu ósmoklasisty

                               INFORMACJA DLA RODZICÓW

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

 1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie
  w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
 2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty‎
  język polski,
  matematykę,
  język obcy nowożytny.‎
 3. Każdy przedmiot egzaminu ósmoklasisty jest przeprowadzany innego dnia.
 4. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
 5. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
 6. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
 7. Dzień pierwszy egzaminu 16 czerwca 2020r. (wtorek) – język polski od godz. 900
 8. Dzień drugi 17 czerwca 2020r. (środa) – matematyka od godz. 900
 9. Dzień trzeci 18 czerwca 2020r. (czwartek):
  a) język angielski od godz. 900
  b) język niemiecki od godz. 900
 10. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
  w ustalonym terminie, przystępuje do niego w późniejszym, ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej.
 11. Termin dodatkowego egzaminu – 7,8,9 lipca 2020r. o godz. 900.
 12. Prace ocenia zespół egzaminatorów z zewnątrz.

 

 

INFORMACJE

dla uczniów klas ósmych

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Łubnianach

dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

 1. Data egzaminów ósmoklasisty – 16, 17, 18 czerwca 2020r., godzina 900.
 2. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe.
 3. Uczeń powinien mieć przy sobie legitymację szkolną.
 4. Forma egzaminów – egzaminy pisemne złożone z zadań otwartych i zamkniętych.
 5. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem), w przypadku matematyki – linijkę.
 6. Na egzaminy nie wolno wnosić ani korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych (telefony komórkowe).
 7. Uczniów obowiązuje strój galowy – biało-granatowy lub biało-czarny.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

egzaminu ósmoklasisty

 

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły o określonej godzinie dla poszczególnych Sal (każdy uczeń otrzyma indywidualnie informację w której Sali i o której godzinie będzie pisał egzamin) i zbierają się w swoich klasach.
 2. Komisyjne otwarcie materiałów egzaminacyjnych o godz. 850 w sali (przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących
  1 przedstawiciela z wszystkich Sal egzaminacyjnych).
 3. Od godz. 900 – rozdanie zestawów egzaminacyjnych uczniom – rozpoczęcie egzaminu.
 4. Kodowanie prac, zapoznanie się z instrukcją i ewentualne pytania.
 5. Zapisanie przez przewodniczącego na tablicy godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym.
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki (na egzaminie z matematyki). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem Sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego
  o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej (rodzic ten fakt jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły od 29 maja do 3 czerwca 2020r.). W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 1. Jeśli uczeń skończy pisać przed czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki (nie wolno zakłócać pracy innym uczniom).
 2. Po zakończeniu pracy uczniowie siedzą na swoich miejscach, dopóki członkowie zespołu nie zezwolą im na opuszczenie sali.
 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

                                                                                                        

 

                                                                 

                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                                            Wiesława Palt