AktualnościLogo PSP w Łubnianach

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN   z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie  szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

 

Zarządza się, co następuje:

 

 

 • 1.

 

Nauczycieli edukacji przedmiotowych, w tym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej mogą  wprowadzić zmiany w programach nauczania w oparciu o które, w roku szkolnym 2019/2020 prowadzona jest edukacja.  Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić w formie tabelarycznej, jak w załączniki 1 do zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności

Termin realizacji: od 25 marca 2020 r. do czasu odwołania zawieszenia zajęć i zakończenia zdalnego nauczania. Opracowania należy przesyłać na adres: dyrektor@ psplubniany.pl  Zalecam konsultacje w zespołach przedmiotowych, z zachowaniem drogi elektronicznej.

 

 

 • 2.

 

Wprowadzam”  Sposób i tryb realizacji zadań w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19”. Dokument określa sposób i tryb działania Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, w tym:

 • zasady i sposób współpracy dyrektora szkoły z nauczycielami;
 • zasady i sposób współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami,
 • zasady współpracy rodziców (Rady Rodziców) z dyrektorem szkoły.

Informacja została opublikowana w wersji elektronicznej na stronie szkoły, stanowi załącznik2 do zarządzenia.

 

 • 3.

 

Przedstawiam do zaopiniowania plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów, który  widnieje na stronie: https://www.psplubniany.pl . W przypadku uwag, proszę je kierować na podany wcześniej adres kontaktowy do dyrektora szkoły.

 

 • 4.

 

W celu ułatwienia korespondencji z uczniami oraz pomocy nauczycielom polecam nauczycielom świetlicy włączenie się do obsługi zdalnego nauczania wg poniższego wykazu:

 1. mgr Agata Cieśliczka w wymiarze 10 godzin tygodniowo – tworzy zespół z wychowawcą klasy VIII p. Bożeną Morawską Jednoróg.,
 2. mgr Józefa Ciszak w wymiarze 17 godzin tygodniowo – tworzy zespół z wychowawcą klasy VII p. Dominiką Wróbel ,

 

 

 • 5.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego pani Zdzisławy Łapczyńskiej i pani Dominiki Wróbel oraz psycholog szkolnego Pani Beaty Gędźby-Kaczmarek realizowane są w formie konsultacji i porad uczniom i rodzicom zgodnie z harmonogramem, załącznik 3 do zarządzenia.

 

 • 6.

 

Ustalam harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami, który został opublikowany w wersji elektronicznej na stronie szkoły, załącznik 4 do zarządzenia.

 

 • 7.

  

   Wyznaczam godziny pracy nauczycielom informatyki wg poniższego wykazu:

Czwartek – 11.30 – 12.15 – dyżur telefoniczny i czas przeznaczony na indywidualne porady i nauczanie uczniów w zakresie obsługi programów edukacyjnych i usprawniania sprzętu elektronicznego.

Czwartek – 13.30 – 14.15 -konsultacje dla nauczycieli w zakresie przygotowywania materiałów dydaktycznych.

 

 • 8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 25 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

 

.

 

                                                                                      Dyrektor Szkoły

                                                                                        Wiesława Palt

Załączniki:

Pobierz całe zarządzenie wraz z załącznikami