AktualnościLogo PSP w Łubnianach

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19

 

Podstawa prawna:

art. 30 b i 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Dokument określa sposób i tryb działania Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem covid-19, w tym:

 • zasady i sposób współpracy dyrektora szkoły z nauczycielami;
 • zasady i sposób współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami,
 • zasady współpracy rodziców (Rady Rodziców) z dyrektorem szkoły.

 

 1. ZASADY I SPOSÓB WSPÓŁPRACY DYREKTORA SZKOŁY Z NAUCZYCIELAMI

 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19:

 

 • szkoła jest zamknięta, oznacza to, że w tym okresie nie prowadzi zajęć opiekuńczych
  i wychowawczych,

 

 • kontakt z dyrektorem szkoły możliwy jest:

 

 1. telefonicznie pod numerem 77 4215 009,
 2. mailowo: lubniany@lubniany.pl lub dyrektor@psplubniany.pl
 3. skrzynkę Epuap,
 4. skrzynkę pocztową,

 

 • w celu wykonywania pracy zdalnej (na odległość), w tym realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dyrektor szkoły udostępnia nauczycielom komputery przenośne (laptopy) do wykorzystania w domu,

 

 • w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły udostępnia sale szkolne oraz sprzęt komputerowy nauczycielom, którzy zamierzają prowadzić kształcenie na odległość będąc
  w szkole, z zachowaniem rygorystycznych zasad higieny i zaleceń sanepidu / WHO

 

 • w celu utrzymania płynności komunikacji dyrektor szkoły ustala stały wirtualny kontakt
  z członkami Rady Pedagogicznej z wykorzystaniem:

 

 1. za pomocą platformy Vulcan – (spełniającego funkcję e-dziennika)
 2. platformy ZOOM (zoom.us ) lub Jitsi Meet (www.meet.jit.si) – spotkania webinarowe (Rady Pedagogiczne),
 3. komunikatorów Whatsap, Facebook, Messenger, sms
 4. komunikacji mailowej,
 5. komunikacji telefonicznej,

 

 • w celu zwiększenia zakresu współpracy, dzielenia się doświadczeniem, wykorzystania dobrych praktyk w zakresie korzystania z platform elektronicznych, źródeł i dostępu do materiałów dyrektor szkoły ustala:

 

 1. za pomocą platformy Vulcan – (spełniającego funkcję e-dziennika)
 2. stałe wirtualne spotkania RP PSP w Łubnianach w dniach:
 • wtorek, w godzinach od 13001500,
 1. spotkania webinarowe odbywać się będą na platformie Jitsi.Meet (meet.jit.si) lub ZOOM(www.zoom.us)
 • do komunikacji na odległość całej społeczności szkolnej używana będzie:
 1. strona internetowa szkoły: psplubniany.pl
 2. komunikacja mailowa dyrektora i nauczycieli z rodzicami i uczniami,
 3. Vulcan– platforma spełniająca funkcje e-dziennika.

 

 • dotychczasowy tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych (plan lekcji) pozostaje bez zmian, funkcjonuje jako harmonogram konsultacji z uczniami, co nie oznacza, że w tym trybie prowadzone są lekcje.

 

Zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych uczniowie poszczególnych klas mają prawo kontaktować się z nauczycielami w tym czasie przy pomocy wcześniej ustalonej formy komunikacji,

 

 • nauczyciele zobowiązani są do wypełniania karty realizacji zajęć edukacyjnych (załącznik nr 1) lub prowadzenia e-dziennika jeśli został wdrożony.

 

 

 1. ZASADY I SPOSÓB WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI LUB RODZICAMI

 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 nauczyciele:

 

 • zobowiązani są do zapoznania się i wykonywania swoich obowiązków zgodnie
  z rozporządzeniem MEN;

 

 • podobnie jak dotychczas podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami a uczniami i rodzicami pozostaje strona internetowa szkoły psplubniany.pl ( w przyszłości dziennik elektroniczny), na której nauczyciele będą umieszczali informacje o aktualnie realizowanym materiale nauczania, przekazywali będą linki do stron, na których zamieszczane są materiały do pracy, filmy edukacyjne, doświadczenia i eksperymenty, gry, zabawy i piosenki do urozmaicenia materiału edukacyjnego.

 

 • wykonują pracę zdalną (na odległość), która obejmuje:

 

 

 1. przygotowanie materiałów edukacyjnych do pracy na odległość z wykorzystaniem dostępnych źródeł, technik:
 • zawierających konkretne treści dla konkretnych klas na okres od 25.03 – 10.04.2020 z podziałem na ilość godzin realizowanych w tygodniu,
 • zadania należy konstruować w taki sposób, aby uczniowie byli w stanie wykonać je samodzielnie bez udziału rodzica;
 • zadawanie pracy w porcjach materiału pochłaniającego nie więcej niż 15-20 minut na jego wykonanie (dla przeciętnego ucznia),
 • dostosowanie zadawanego materiału do możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zadajemy im odrębną pracę do wykonania.

 

 1. realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z wykorzystaniem niezbędnych materiałów edukacyjnych, źródeł, technik, metod i narzędzi:
 • zgodnie z zaleceniami ministra nie można pominąć źródeł rekomendowanych
  (e-podręczniki, strony internetowe podległe ministrowi, materiały CKE i OKE, a także programy publicznej telewizji i radiofonii),
 • innych wskazanych przez nauczyciela.

 

 1. monitorowanie postępów uczniów,
 2. weryfikowanie wiedzy i umiejętności uczniów,
 3. informowania uczniów lub rodziców o postępach w nauce, zgodnie z ustalonymi formami komunikacji (e-dziennik),
 4. informowanie uczniów i rodziców o uzyskanych przez niego ocenach,
 5. dokumentowanie przebiegu procesu nauczania na odległość (załącznik nr 1),
 6. konsultacje dla uczniów i rodziców oraz przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji;
 7. informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
 8. określenie sposobu uzyskiwania informacji zwrotnej (elementy oceniania kształtującego) dotyczącej podejmowanych przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,
 9. odbycie e-szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci.
 • ZASADY I SPOSÓB WSPÓŁPRACY RODZICÓW (RADY RODZICÓW)
  Z DYREKTOREM SZKOŁY

 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 dyrektor szkoły informuje, że:

 

 • szkoła jest zamknięta, oznacza to, że w tym okresie nie prowadzi zajęć opiekuńczych
  i wychowawczych,

 

 • o wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania jednostki informowana jest Rada Rodziców (przewodniczący RR),

 

 • kontakt z dyrektorem szkoły możliwy jest:

 

 1. telefonicznie pod numerem 77 4215009 lub 662 605 242
 2. mailowo: dyrektor@psplubniany.pl
 3. skrzynkę Epuap,
 4. skrzynkę pocztową,

 

 • odbiór podręczników, ćwiczeń i innych materiałów edukacyjnych z terenu szkoły możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu i w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły,

5)psycholog i pedagodzy będą pełnili dyżury telefoniczne i e-mali służąc wsparciem i pomocą       zarówno   uczniom, jak i rodzicom  ;

 

 • zdalne nauczanie (kształcenie na odległość) w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach polega na:

 

 1. przekazywaniu materiałów edukacyjnych dla ucznia, zgodnie z ustalonymi formami komunikacji (np. strona internetowa szkoły, e-dziennik, e-mail, whatsapp, inne),

 

 1. monitorowaniu postępów uczniów,

 

 1. weryfikowanie wiedzy i umiejętności uczniów,

 

 1. informowaniu rodziców o postępach w nauce, zgodnie z ustalonymi formami komunikacji
  (np.e-mail, e-dziennik),

 

 1. informowaniu uczniów i rodziców o uzyskanych przez niego ocenach, zgodnie z ustalonymi formami komunikacji (np.e-mail, e-dziennik),

 

 1. informowaniu rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (zgodnie
  z ustalonymi formami komunikacji),

 

 1. określeniu sposobu uzyskiwania informacji zwrotnej dotyczącej podejmowanych przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,

 

 1. każdy wychowawca i nauczyciel przedmiotu będzie pełnił dyżur , podczas którego uczniowie będą mogli skontaktować się z nauczycielem celem wyjaśnienia zadawanych zagadnień, rozwiania wątpliwości dotyczących realizowanych tematów, czy omówienia najistotniejszych kwestii programowych. Godziny spotkań będą umawiane z poszczególnymi klasami przez nauczycieli uczących przedmiotów w określonej klasie. Zaproszenia na spotkania będą wysyłane bezpośrednio przez nauczycieli. Komunikowali będziemy się najprawdopodobniej korzystając z aplikacji Jitsi Meet (meet.jit.si ) ,  ZOOM (www.zoom.us) ,e-mail lub telefonicznie. Spotkania rozpoczniemy od poniedziałku 30 marca br.

 

 

      Znaleźliśmy się Wszyscy w sytuacji, która Nas zaskoczyła i której się nie spodziewaliśmy.

      Kształcenie na odległość z wykorzystaniem różnych metod i technik oraz przy wykorzystaniu min. platform i zasobów edukacyjnych jest dla Nas nowością. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, aby sprostać temu zadaniu w jak najlepszy dla uczniów, rodziców
i dla nas sposób. Nie ukrywamy, że liczymy na Państwa pomoc oraz zrozumienie.

        Wszystkim Nam zależy, aby proces edukacyjny postępował i oczywiście, abyśmy jak najszybciej wrócili zdrowi do szkoły.

 

                                                       Z poważaniem

                                                       Wiesława Palt

                                                        dyrektor PSP w Łubnianach

 

 

 

Załączniki:

TYGODNIOWA KARTA REALIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Dyżury telefoniczne specjalistów pomocy psychologiczno