Aktualności

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach uczestniczyli od stycznia do kwietnia w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Języku Polskim,     którego podsumowanie nastąpiło 25 kwietnia w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych, a organizowany przez Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Studenckie Koło Naukowe Onomastów działające przy Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Głównym celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie poprawności językowej wśród młodzieży szkolnej oraz promowanie pięknej polszczyzny.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pierwszym był etap szkolny (od stycznia do marca), który wymagał przygotowania autorskiego projektu edukacyjnego promującego kulturę języka polskiego wśród uczniów szkoły, z zastosowaniem metody projektu, a następnie zorganizowanie imprezy szkolnej promującej kulturę mówienia. Do obowiązków należało również przeprowadzenie szkolnych eliminacji wśród uczniów z zakresu kultury języka polskiego, na podstawie testu opracowanego przez Zakład Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Opolskiego. A w dalszej kolejności wytypowanie dwóch uczniów – na podstawie zaangażowania w przygotowanie szkolnej uroczystości oraz wyników rozwiązywanego testu – do wojewódzkiego etapu konkursu składającego się z części pisemnej (dyktanda i testu językowego).

Do tego etapu z klas VI-VIII zakwalifikowały się uczennice klasy VIII – Roksana Krafczyk i Julia Szymańska. Następnym warunkiem udziału w konkursie było przedstawienie w formie pisemnej sprawozdania oraz zdjęć z imprezy szkolnej promującej kulturę mówienia. Po wykonaniu tych wszystkich zadań projekt podlegał ocenie komisji konkursowej, składającej się z przedstawicieli organizatorów.

Jury po zapoznaniu się z działaniami konkursowymi przyznało wyróżnienie za opracowany przez polonistkę Jolantę Begińską autorski projekt edukacyjny nt. Po słowach ich poznacie – o sztuce recytacji

Pomysłodawczynią form pracy w poszczególnych zmaganiach konkursowych była pani Jolanta Begińska, która od kilkunastu lat bierze udział w konkursie – z wieloma sukcesami – zachęcając i angażując uczniów do zadań w realizowanych projektach.