AktualnościLogo PSP w Łubnianach

                                                                                                                  Łubniany, dn.  09.05.2019r.

 

 

Dane adresata:

Publiczna Szkoła Podstawowa

Im. Powstańców Śląskich w Łubnianach

Opolska 51

46-024 Łubniany

 

                              Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej

 

 

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669 z późn. zm.)

 

W odpowiedzi na złożony za pośrednictwem ePUAP wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Publiczną Szkołę Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Łubnianach udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytanie przekazuję następujące informacje:

 

 1. Czy podmiot prowadzi BIP i pod jakim adresem internetowym?

Uprzejmie informuje, iż nasza placówka rozpocznie prowadzenie BIP po wprowadzeniu wymaganych informacji, które będą dostępne pod  adresem internetowym http.//bip.psp.lubniany.pl/skycms

 

 1. Z usług jakiego dostawcy BIP podmiot korzysta. Czy jest to www.nbip.pl lub

www.bip.edu.pl czy inny (podać jaki)?

Szkoła korzysta z usług firmy Netkoncept.com spółka jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5A, 45-801 Opole, NIP: 7542770413,wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325599

 

 1. Jakie są umowne okresy świadczenia tej usługi. Jaka jest wartość umów brutto w poszczególnych okresach? Dane odrębnie za poszczególne okresy w latach 2017-2019.

Okres świadczenia usługi określono od 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

 1. Usługa uruchomienia Biuletynu Informacji Publicznej, które obejmuje:
 2. Opracowanie i wdrożenie nowego BIP
 3. Wdrożenia projektu do nowego systemu zarzadzania treści SKYCMS
 4. Usługa opracowania i wdrożenia wersji graficznej strony dla osób niepełnosprawnych (wg standardu WCAG 2.0) o wysokim kontraście pozbawienia animacji

Kwota brutto: 553,50 zł ( słownie pięćset pięćdziesiąt trzy złotych i pięćdziesiąt groszy

 1. Usługa utrzymania systemu serwisu internetowego BIP:
 2. Utrzymanie na wydanej platformie hostingowej w zlokalizowanym w Polsce jednym z najnowocześniejszych Data Center w Polsce,
 3. Zastosowanie wszystkich dostępnych technicznie zabezpieczeń gwarantujących dostępność strony na poziomie SLA 99,7%
 4. Zwielokrotnienie szerokopasmowe łącz światłowodowe,
 5. Nielimitowany transfer danych,
 6. Codzienna automatyczna kopia zapasowa
 7. Gwarancja prawidłowego funkcjonowania serwisu www w całym okresie umowy terminowej,
 8. Aktualizacja systemu
 9. Pomoc techniczna(helpdesk) w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze w okresie 3 miesięcy od momentu uruchomienia BIP

 

Roczne wynagrodzenie brutto: 615,00 zł – słownie: sześćset piętnaście złotych

W latach 2017-2018 nie korzystano z usług firm prowadzących BIP.

 1. Proszę podać liczbę informacji publicznych opublikowanych w BIP w roku 2018.

Informacje publiczne w liczbie 4 były udostępniane  w drodze wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnym (na szkolnej tablicy ogłoszeń).

 

 1. Proszę podać liczbę wniosków o informację publiczną jakie wpłynęły do podmiotu, liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi wraz wnioskowaną informacją, liczbę wniosków na które udzielono odpowiedzi odmownej udzielenia informacji, liczbę wniosków na które nie udzielono odpowiedzi, liczbę postępowań sądowych w związku wnioskami o informację publiczną. Jeśli sąd określił, że podmiot pozostawał w bezczynności podać ile razy to określił i w poszczególnych latach (rok wyroku i rok przedmiotowego wniosku). Dane odrębnie za rok 2017, 2018 oraz 2019.

 

Zbiorcze zestawienie wniosków, które wpłynęły do placówki w latach 2017 – 2019

Rok Liczba wniosków które wpłynęły do placówki o udzielenie informacji publicznej Liczba wniosków na które udzielono odpowiedzi wraz z wnioskowaną informacją Liczba wniosków na które udzielono odpowiedzi odmownej udzielania informacji Liczba wniosków na które nie udzielono odpowiedzi Liczba postępowań

Sadowych w wniosku z wnioskiem o informację publiczna

2017 4 4 0 0 0

 

2018 4 4 0 0 0

 

2019 2 2 0 0 0

 

 1. Informację czy instytucja planuje zmianę obecnego dostawcy BIP?

Nasza placówka nie planuje zmiany dostawcy BIP

 1. Jakie elementy przy zmianie dostawcy BIP są dla instytucji najważniejsze?

Nasza placówka nie planuje zmiany dostawcy BIP

 1. Czy w ostatnich trzech latach pracownicy podmiotu uzupełniali wiedzę podczas szkoleń z zakresu dostępu do informacji publicznej/prowadzenia BIP/poprawnej obsługi wniosków o informację publiczną? Jeśli tak to kto był dostawcą szkoleń (www.instytutOS.pl, www.nbip.pl czy inny (jaki?)), Proszę podać ilu pracowników przeszkolono i jaki był koszt brutto szkolenia za pracownika oraz łącznie, a także czy były to szkolenia zamknięte czy otwarte, stacjonarne(w siedzibie czy wyjazdowe), zdalne (stacjonarne czy telekonferencja)

 

 

Szkolenie dla pracowników w zakresie PIP w latach 2017-2019r.

 

Lp. Liczba pracowników Firma szkoląca Typ szkolenia Kwota brutto na jednego pracownika Razem
1 2 Netkoncept-com spółka jawna z siedziba w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5A

45-801 Opole

Szkolenie stacjonarne

wyjazdowe

76,88 153,75

 

 

Odpowiedzi udzielono przez ePUAP na skrzynkę ePUAP: /player1981ue/domyślna oraz e-mailem na adres: info@maszprawowiedziec.pl

 

Z poważanie

Dyrektor szkoły

Wiesława Palt