„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

 

  1. Administratorem Danych osobowych zgromadzonych i przetwarzanych przez system monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubnianach
  2. Administratorem systemu monitoringu jest pan Piotr Holik tel: 601-695-410
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Łubnianach możliwy jest pod numerem tel. nr 774215009 lub adresem email (adres email): psp.lubniany@lubniany.pl
  4. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  5. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora
  6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie min 7 dni.
  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, zgodnie z zapisami w regulaminie systemu monitoringu wizyjnego.
  8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

 

Pieczęć  Administratora