Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „MultiSport.” Projekt ten trwa od 1 marca do 31 grudnia 2015r. Program realizowany jest na terenie 22 gmin województwa opolskiego w, 27 ośrodkach szkoleniowych- szkołach, klubach sportowych, które prowadzą pozalekcyjne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci kl. IV-VI szkół podstawowych. Celem programu jest:

 • upowszechnienie postaw sportowych, społecznych i prozdrowotnych,
 • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami
 • wspieranie rozwoju
 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzonej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
 • kształtowanie zdrowego stylu życia,
 • upowszechnienie sportu wśród dzieci ze szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci uprawiających różne sporty w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych,
 • poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych
 • promocja sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci niepełnosprawnych,
 • podniesienie świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie nawyku prowadzenia zdrowego stylu życia,
 • tworzenie i poprawienie warunków do uprawiania aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
 • wyrównywanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców
 • pomoc szkoleniowcom w planowaniu i organizacji zajęć sportowych,
 • optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej i terenów rekreacyjnych na terenie JST i istniejących orlików,
 • pozyskanie najzdolniejszych dzieci do dalszego, bardziej zaawansowanego, ukierunkowanego szkolenia sportowego,
 • zwiększenie aktywności JST skierowane na działania upowszechniające sport wśród dzieci i ich rodziców,
 • rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport
 • rozwój i promocja wolontariatu sportowego.

Program ten realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych. Treningi odbywają się w grupie 20 – osobowej w trzech 90 – minutowych blokach w tygodniu, prowadzone przez pana Dariusza Palta nauczyciela wychowania fizycznego.

1 blok: szybkość, wytrzymałość, gibkość, zwinność – zajęcia z elementami lekkiej atletyki,

gimnastyki

2 blok: gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe

3 blok: sporty sezonowe

Efektem tych zajęć będzie:

 • poprawa poziomu zdrowia i sprawności fizycznej
 • poprawa zdolności motorycznych,
 • identyfikacja i rozwijanie talentów,
 • wzrost liczby 10-12 – latków uprawiających sport.

 

Dużym plusem programu jest, to że zajęcia realizowane są również w czasie ferii letnich. Uczniowie w sposób aktywny i bezpieczny będą wypoczywać w czasie wolnym.